Radovan Mikula

Služby

Stavbyvedoucí

Odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím je vybranou činností ve výstavbě podle § 158 SZ. Osoba zabezpečující tuto činnost musí mít oprávnění podle zvláštního předpisu, musí být autorizovanou osobou.

více...

Stavbyvedoucí odpovídá za provádění stavby v rozsahu uvedeném v § 153 odst.1 a 2 SZ. Zejména je povinen řídit stavbu v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací. Musí se řídit obecnými požadavky na výstavbu, technickými předpisy a normami. Musí zajistit dodržování bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Jeho povinností je každodenní zápis do stavebního deníku. Stavbyvedoucí nemůže odpovědnost vyplývající ze zákona přenést smluvním dojednáním na jinou osobu.

Stavební dozor

Stavební dozor je kvalifikovaná osoba podle § 2 odst. 2 písm.d) SZ minimálně s tříletou praxí při provádění staveb, která má své opodstatnění na stavbách prováděných svépomocí, vyjma staveb pro bydlení.

více...

Stavební dozor odpovídá za provádění stavby v rozsahu uvedeném v § 153 odst.3 a 4 SZ. Odpovídá spolu se stavebníkem za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací. Dále odpovídá za dodržování obecných požadavků na výstavbu a za dodržení rozhodnutí stavebního úřadu. Sleduje způsob a postup provádění stavby, zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi. Sleduje vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě dle přílohy č.5 VODS a působí k odstranění závad při provádění stavby.

Technický dozor stavebníka (TDS)

Významnou je úloha TDS u staveb financovaných z veřejného rozpočtu. V § 152, odst.4 SZ je stanovena pro stavebníka povinnost, zajistit nad prováděním stavby kontrolní a dozorovou činnost prostřednictvím fyzické osoby oprávněné podle zvláštního právního předpisu tj. autorizovanou osobou.

více...

Stavební zákon pojem TDS používá, ale blíže nedefinuje. Ze souvislostí však vyplývá, že se technickým dozorem stavebníka ve výstavbě označuje kontrolní a dozorová činnost fyzické osoby, pověřené stavebníkem, nad prováděním stavby, na základě smluvního vztahu. TDS nemusí být autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných osob vyjma staveb financovaných z veřejného rozpočtu. Pro stavebníka je účelné, aby si zabezpečil výkon TDS autorizovanou osobou, jejíž kvalifikace dává předpoklad odborné úrovně výkonu, respektive záruky za tento výkon.

Inspektor nemovitosti

Inspektor nemovitosti sehrává důležitou roli nestranného odborníka při koupi a prodeji nemovitosti. Do obchodních transakcí vnáší důležitý prvek, a to ochranu kupujícího před vadami nabízené nemovitosti.

více...

Realitní kanceláře mnohdy nemají nástroje ani potřebu jak zjistit technický stav dané nemovitosti a spoléhají na informace od prodávajícího. Prodávající se většinou opírá o znalecký posudek. Tady je důležité si uvědomit, že kupující potřebuje objektivní ověření skutečného technického stavu nemovitosti. V případě zájmu, může navíc získat vyčíslení nákladů na sanaci vad, případně technický návrh jak nalezené vady odstranit. Zjednodušenou formou je vypracování zápisu z kontrolní prohlídky např. bytové jednotky před přejímacím řízením.

U staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, které vyžadují ohlášení a jsou realizované svépomocí, je nutná přítomnost stavbyvedoucího (nestačí stavební dozor).  Vyplývá to z § 160  odst. 4 SZ, cituji: „Jde-li však o stavbu pro bydlení nebo změnu stavby, která je kulturní památkou, je stavebník povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.“

Cena

S ohledem na rozsah požadavků objednatele a druhu poskytované služby se provede individuální cenová nabídka (cena dohodou).

  • jednorázové poradenství 1500,- Kč/hod, za každou započatou hodinu
  • v případě technického dozoru ucelené zakázky 1,5 – 6% z rozpočtu stavby

K uvedeným cenám je nutné připočítat DPH ve výši 21%.

© 2013 - Radovan Mikula