Radovan Mikula

Měření rovinnosti podlah před 20-ti lety a dnes

Měření rovinnosti podlah dle ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení

Dle znění z roku 1994

Měření rovinnosti probíhalo tak, že dvoumetrová lať byla přímo položena na povrch podlahy, a přitom byla zjištěna největší mezera mezi latí a hodnoceným povrchem. Pomocí klínu, nebo zřídka pomocí posuvného měřítka, se změřila vzdálenost mezi latí a měřeným povrchem. S tímto postupem se na stavbách setkávám dodnes. Je to dáno jednak neznalostí platných ČSN a rovněž vyšší „pracností“, v současné době platného způsobu měření, který je popsaný níže.

Dle znění z roku 2008

Rovinnost podlahy se zjišťovala pomocí dvoumetrové latě, na jejíchž koncích byly podložky o výšce 20mm a půdorysné ploše 10 x 10 mm. Posuvným měřítkem se změřila maximální a minimální vzdálenost mezi povrchem vrstvy  a spodním lícem latě,  přičemž  plocha kontaktu mezi měřítkem a povrchem měřené vrstvy měla rozměr 10 x 10 mm. Odchylky se stanovily odečtením 20 mm od změřených hodnot. Měření se provádělo minimálně v pěti zkušebních místech na každých 100 m2 podlahy. V jedné místnosti se provedlo nejméně pět  měření a měření byla rovnoměrně rozmístěna po celém  hodnoceném povrchu podlahy.

Dle znění z roku 2012 (platný stav)

Citace z ČSN 74 4505: „Odchylky místní rovinnosti se stanovují pomocí dvoumetrové latě, na jejíchž koncích jsou podložky o půdorysné ploše 10 x 10 mm až 20 x 20 mm. Výška podložek se zvolí podle potřeby. Pomocí odměrného klínu se změří maximální a minimální vzdálenost mezi povrchem vrstvy  a spodním lícem latě. Délka odměrného klínu je 220 mm, tloušťka 20 mm. Jeho výška (sklon) se volí podle potřeby. Minimální a maximální odchylky se stanoví odečtením výšky podložek od změřených hodnot. Měření se provede nejméně v pěti zkušebních místech na každých 100 m2 podlahy. Nejmenší počet zkušebních míst  v jedné místnosti je pět. Zkušební místa se rovnoměrně rozmístí po ploše podlahy“.  Konec citace.

 Závěr:

  1. Měření s latí na podložkách mnohdy vede k příznivějším výsledkům, než měření s latí přímo položenou na hodnocený povrch!
  2. Doporučuji ve smlouvě o dílo domluvit toleranci nerovností a způsob měření.
  3. Nebo sjednat ve smlouvě o dílo, že „Zhotovitel je povinen provést dílo podle příslušných (platných) technických norem“ a tyto normy vždy vyjmenovat.
  4. V dané ČSN 74 4505 je uvedeno, cituji:
  • „místní rovinnost povrchu nášlapné vrstvy v místnostech pro trvalý pobyt je +/- 2mm,
  • technologicky dosažitelná mezní odchylka místní rovinnosti povrchu cementového podkladního potěru je +/- 3mm,
  • požadavky na místní rovinnost povrchu podkladních podlahových vrstev (ne nášlapné) definované v návrhu podlahy musí vycházet z požadavků následné vrstvy na podklad. Pokud požadavky na podklad nejsou technologií spodní vrstvy splnitelné, musí být mezi tyto vrstvy vložena vyrovnávací vrstva“.

 

Názory ostatních

Řekněte váš názor, zajímá mě!

Pole označená * jsou povinná

© 2013 - Radovan Mikula